Emeltdíjas Általános Szerződési Feltételek

A társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének általános feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzájárulásokat.

A társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének általános feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzájárulásokat.

1. A Szolgáltató

1.1. A jelen üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatásokat a Systech Global Kft. (Cg. 01-09-980104; székhely: 1084 Budapest Rákóczi tér 11. II/2 .; adószám: 22913285-2-42) – a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató” – nyújtja.

2. A Szolgáltatás

2.1. A Társaság alapdíjas, vagy emelt díjas számon távközlési szolgáltatók igénybe vétele mellett nyújt igénybe vevőknek – a továbbiakban: „Ügyfél” – számára szolgáltatásokat, akik ezek igénybevételére (letöltésére) alkalmas készülékkel rendelkeznek.

2.2. A Társaság a jelen ÁSZF-hez mellékletként csatolt leírásokban mutatja be és rögzíti az általa nyújtott szolgáltatásokat részletesen – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” – szabályozza a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

3. A szolgáltatások igénybevétele

3.1. A Társaság által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei:a) a jelen ÁSZF és mellékletei előzetes megismerése és elfogadása. Ügyfél a jelen ÁSZF és vonatkozó mellékletei előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;b) amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;c) nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;d) az eljáró személy a jelen ÁSZF-t és mellékleteit magára, illetőleg a távközlési szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;e) Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a mobilszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a mobil távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely mobil távközlési rendszerhez a Társaság a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját a mobil szolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.3.3. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas mobilkészülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásban, vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.

3.5. A Szolgáltatás igénybevevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Társaság rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolatot azonnal felfüggesztésre kerül, és a Társaság a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.

4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor

4.1. A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság a telefonszámát, és az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott egyéb személyes adatait kezelje és felhasználja. (Hozzájárulás az adatkezeléshez.) A Társaság az Ügyfél ellentétes tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.4.2. A Szolgáltatás regisztrálása során az érintett/igénybevevő kifejezett hozzájárulása esetén a Szolgáltató jogosult személyes adatait, így különösen hívószámát, a forgalmi adatait valamint az általa megadott egyéb személyes adatokat üzletszerzés, közvélemény és/vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelni a szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett. (Hozzájárulás üzletszerzési és tájékoztatási célra.)

4.3. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére és felhasználásra kerüljenek.

4.4. Ügyfél hozzájárul, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlést juttasson el a részére.

4.5. A Társaság mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.

4.6. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések az adott Szolgáltatásra vonatkozó mellékletben kerültek rögzítésre, mely melléklet a jelen ÁSZF része.

Közvetlen kapcsolat
Varga Márton
+36 30 792 8314